История

Младежкият икономически форум стартира през 2004 г., когато за първи път се постави за разглеждане проблематиката в областта на младежкото предприемачество. Темата „Насърчаване на младежкото предприемачество” бе поставена поради огромното значение на предприемаческото мислене и инициативност за осигуряването на успешна личностна и професионална реализация, условия за повишаване на мотивацията и конкурентоспособността на младите хора в България. Водещ лектор на форума бе проф. Кен Онийл от Ирландия, доктор хонорис кауза на УНСС, председател на Европейската организация по предприемачество.

Чрез МИФ 2004 младите хора се запознаха с нормативната база и дейностите по насърчаване на младежкото предприемачество в страните от Европейския Съюз и с проблемите, свързани с него в България. Анализирани бяха българските икономически, социални, демографски и политически условия с цел откриване на възможности за прилагане на европейския опит в българските икономически и социални условия и изготвяне на предложения за ефективна методика за иницииране на младежката предприемчивост. Резултатите и откритите възможности бяха представени под форма на предложения към правителствени и неправителствени институции в България.

„Рисковото финансиране в България – настояще и перспективи за бъдещо развитие” - изборът на темата на МИФ 2005 бе продиктуван от необходимостта от изграждане на правила и методика за насърчаване на рисковото финансиране в страната, тъй като това би довело до намаляване на безработицата, посредством създаване на нови високотехнологични предприятия. Реализирането на инициирани от младите хора проекти би довело до стимулиране на тяхното личностно и професионално развитие.

Водещ гост-лектор на МИФ 2005 бе министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров. Отношение по темата взеха и зам.-министъра на финансите Любомир Дацов; изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Станимир Бързашки; Явор Ачев, мениджър за България на най-големия взаимен фонд в страната Pioneer Investments и Красимир Кръстев - маркетинг-мениджър в Института за управление на проекти. Доклади и мнения бяха изказани още от студенти, докторанти и представители на бизнеса в България.

В резултат на проведените дискусии от участниците във форума се достигна до извода, че в определена степен държавата трябва да стимулира чрез данъчни облекчения фондовете за рисково финансиране, инвестиращи в приоритетни за страната отрасли на икономиката. Освен това, по-тясното сътрудничество между академичната общност и бизнеса може да се определи като един от основните двигатели за бързо развитие на високотехнологични предприятия.

Третото издание на Младежкия икономически форум откри обществена дискусия по проблемите на българския бизнес и неговото позициониране на единния европейски пазар. В него взеха участие студенти и преподаватели; представители на държавни и обществени институции и на българския бизнес.

Идеята за актуалната тема – „Предизвикателства пред българския бизнес на единния европейски пазар” – се наложи поради задълбочаващите се проблеми на българските фирми във връзка с присъединяването на България към ЕС и същественото разминаване в готовността на бизнеса за навлизане на единния европейски пазар.

Във връзка с това, МИФ 2006 постави акцент върху опита и практиката в новоприетите държави от Европейския съюз за адаптиране на националната бизнес среда към обединения европейски пазар. Проучени бяха и възможностите за ефективно използване на средствата от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС в България.

Лектори на форума бяха: ТЕОДОР МИЛЕВ - управляващ директор на Microsoft България; СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ - министър-председател на Република България; ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ - председател на Националното представителство на студентските съвети в Република България; ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ - министър на финансите на Република България.

МИФ 2006 инициира дискусия сред младите хора по проблемите на българските фирми за покриване на изискванията и стандартите на европейския пазар. Проведено бе проучване на влиянието на държавната администрация, академичната общност и неправителствения сектор за подпомагане на бизнеса с информация и знания за пълноценно интегриране на българските фирми в европейската икономика, както и анализ на факторите, оказващи влияние върху мотивацията на фирмените управления за разработване и реализиране на проекти, финансирани от ЕС. Получените данни за българските фирми бяха съпоставени с тези на фирмите от новоприетите страни в ЕС, в резултат на което бяха изведени основни изводи и насоки за развитие на българския бизнес в разглежданото практико-приложно направление.

МИФ 2007 “България на единния европейски пазар” бе естествено продължение на поставените вече от МИФ 2006 въпроси, но в условията на нова икономическа и политическа реалност – членството на България в ЕС. Близо година след присъединяването на страната към ЕС, проблемите на българските фирми по отношение на навлизането им на европейския пазар продължиха да се задълбочават.

В МИФ 2007 взеха участие следните лектори: г-жа Цветана Герджикова - директор на дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"; г-жа Сарачинова - директор на SG Expressbank, клон София; Елица Иванова - инвестиционен консултант КД Секюритис; Георги Бисерински - портфолио мениджър КД Секюритис; Светлозар Петров – управител на JobTiger; Моника Будинова - мениджър човешки ресурси и подбор, JobTiger; Любомир Леков - изпълнителен директор на „Инвестор.БГ” АД.

МИФ 2007 се проведе на 3 етапа, включващи:

1. Практическо проучване на реалностите и практиките в Европа и резултатите от тях в областта на изследвания проблем, както и обявяване на конкурс за студентски разработки по темата на форума.

2. Провеждане на конференция (национална младежка среща) за запознаване с европейската и българската практика по зададения проблем, на която младите хора представиха своите виждания по въпросите за правителствено и неправителствено стимулиране на българските фирми за синхронизиране с бизнес изискванията на ЕС и ефективно използване на структурните фондове на ЕС.

3. Публикуване на докладите от конференцията и отличените студентски разработки в сборник.

Петото издание на форума бе посветено на световната икономическа криза и нейното влияние върху българския фондов пазар, банкова система, индустрия, пазар на недвижими имоти, безработица, потребление и т.н. МИФ 2008 „Световната икономическа криза и отражението й върху Българската икономика” се проведе под патронажа на проф. д-р Борислав Борисов – Ректор на УНСС. Лектори на форума бяха Г-н Сергей Станишев – Министър-председател на Република България; Г-н Петър Димитров – Министър на икономиката и енергетиката на Република България; Доц. д-р Пламен Орешарски – Министър на финансите на Република България; Доц. д-р Кристалина Георгиева – Вицепрезидент и корпоративен секретар на Световната банка и Г-жа Виолина Маринова – Председател на Асоциацията на банките в България и Главен изпълнителен директор на Банка ДСК.

Чрез МИФ 2008 академичната общност на университета и страната като цяло се запозна с очакваните отражения на Световната икономическа криза върху България. На форума бяха представени част от мерките, които държавата би следвало да предприеме за предотвратяване на последиците от кризата върху българския реален и финансов сектор. Анализирани бяха резултатите от прогнозите на Световната банка за развитието на кризата у нас и региона, както и факторите, оказващи влияние върху задълбочаването на кризата и съпоставяне на готовността на България и другите страни от ЕС за борба с последиците от нея.

След четиригодишно прекъсване МИФ „Стартирай бизнес в България” 2013 беше първата стъпка към възобновяване на традицията за провеждане на икономически форум в УНСС. Темата, която избрахме е актуална и даде възможност на студентите да се запознаят с възможностите и алтернативите, които се предлагат в България, за да се стартира собствен бизнес. Концепцията за събитието, която развихме, беше нова и не беше прилагана досега в предишните издания на МИФ.

Форумът се проведе в три последователни дни, които тематично бяха разделени на три панела. В отделните панели се акцентира върху три различни начина на инвестиране: държавно подпомагане, външни инвестиции и частни инвестиции.

По време на първия панел – държавно подпомагане на бизнеса гост-лектори бяха доц. д-р Петър Чобанов (министър на финансите) и проф. Иван Данов (министър на инвестиционното проектиране). Те изнесоха съвместна лекция, в която запознаха присъстващите студенти с възможностите и условията, които държавата предоставя за подпомагане на бизнеса. Непосредствено след лекциите се проведе и обучение на тема „Кандидатстване по европейски проекти“, на което студентите успяха да получат ценни знания относно тънкостите и детайлите в процедурите по кандидатстване за отпускане на средства по европейските програми за развитие.

Вторият ден на МИФ 2013 бе посветен на банковия сектор и финансирането на бизнеса от банките. Гост-лектори на форума бяха г-жа Виолина Маринова (изпълнителен директор на банка ДСК и мениджър на годината за 2013г.) както и г-н Калин Христов (подуправител на БНБ и министър на финансите в служебното правителство в началото на 2013г.). Те запознаха аудиторията на форума с ролята, която имат националната и частните банки в страната за развитието на бизнеса. Две изключително интересни обучения допринесоха с ценен практически опит за стартирането на бизнес и развитието на идеи през втория ден от форума.

Третият панел на форума предизвика най-голям интерес сред участниците в него. Гост-лектори бяха двама от най-успелите предприемачи в България – г-н Николай Върбанов и г-н Николай Пенчев. Те вдъхновиха присъстващите студенти, споделяйки техния опит как са изградили многомилионни корпорации започващи от нулата. В завършек на форума се проведоха и допълнителни две обучения, реализирани от нашите партньори Карол и Бизнес институт, които дадоха възможност на студентите да решават реални казуси и проблеми от бизнес средата в България.

Форматът на форума се оказа изключително успешен и в него взеха участие над 600 студенти от цялата страна, които получиха съвети, примери и познания за това как се стартира бизнес в България.